Thainig mi chun a'cho-dhùnadh gun robh a' bhall-coise ràsanach